Direct informatie nodig?
T +31 850 020 900

Hier de pagina tekst

met een slogan

Algemene Voorwaarden

ARTIKEL 1 – DEFINITIES

ARTIKEL 2 – WERKINGSSFEER

ARTIKEL 3 – OFFERTE C.Q. AANBIEDING

ARTIKEL 4 – RECHTEN VAN INTELLECTUELE EIGENDOM

ARTIKEL 5– UITVOERING EN WIJZIGING

ARTIKEL 6– PRIJZEN

ARTIKEL 7– EIGENSCHAPPEN VAN HET GELEVERDE

ARTIKEL 8 – VERPLICHTINGEN VAN DE OPDRACHTGEVER

ARTIKEL 9 – AANSPRAKELIJKHEID VAN DE OPDRACHTGEVER

ARTIKEL 10 – OPSCHORTING, ONTBINDING EN TUSSENTIJDSE OPZEGGING

ARTIKEL 11 – UITVOERINGSDUUR, UITSTEL OPLEVERING

ARTIKEL 12 – OVERMACHT

ARTIKEL 13 – AANSPRAKELIJKHEID

ARTIKEL 14 – GOEDERENINSPECTIE VOOR VERZENDING EN RISICO-OVERGANG

ARTIKEL 15 – VRIJWARING

ARTIKEL 16 – OPLEVERING

ARTIKEL 17 – MEER- EN MINDERWERK

ARTIKEL 18 – EINDAFREKENING

ARTIKEL 19 – BETALING

ARTIKEL 20 – EIGENDOMSVOORBEHOUD

ARTIKEL 21 – GARANTIES, ONDERZOEK EN RECLAMES

ARTIKEL 22 – TOEPASSELIJK RECHT

ARTIKEL 23 – GESCHILLEN

ARTIKEL 24 – DIVERSEN

 

ALGEMENE VOORWAARDEN HOUSE IN A BOX

ARTIKEL 1 – DEFINITIES

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

1.1 De opdrachtnemer: de besloten vennootschap House In A Box B.V.

1.2 De opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die het werk opdraagt c.q. de order plaatst.

 

ARTIKEL – 2 WERKINGSSFEER

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen opdrachtnemer en een opdrachtgever waarop opdrachtnemer deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met opdrachtnemer, voor de uitvoering waarvan door opdrachtnemer derden dienen te worden betrokken.
 3. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens geschreven voor de medewerkers van opdrachtnemer en zijn directie.
 4. Opdrachtnemer is nimmer gebonden aan van opdrachtnemer afwijkende voorwaarden, ook niet indien opdrachtnemer deze afwijkende voorwaarden niet uitdrukkelijk ontkennen.
 5. Een eventuele verwijzing door de opdrachtgever naar zijn voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 6. De opdrachtgever wordt door de enkele aanvang der werkzaamheden door ons, geacht akkoord te gaan met de toepasselijkheid van onze algemene voorwaarden.
 7. Indien in enig geschil niettemin zou worden bepaald dat ook de voorwaarden van de opdrachtgever toepasselijk zijn, prevaleren de voorwaarden van opdrachtnemer bij strijdigheid van een of meer bepalingen.
 8. Het in dit artikel bepaalde kan uitsluitend worden opzij gezet indien opdrachtnemer na ontvangst van de opdrachtbevestiging schriftelijk te kennen heeft geven dat de algemene voorwaarden van de opdrachtgever toepasselijk zijn.
 9. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Opdrachtnemer en de opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
 10. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.
 11. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.

 

ARTIKEL 3 – OFFERTE C.Q. AANBIEDING

 1. Elke offerte is één ondeelbaar geheel en is vrijblijvend, tenzij anders wordt overeengekomen.
 2. De offerte wordt gedagtekend en geldt ingaande die dag gedurende dertig dagen, tenzij anders in de offerte vermeld.
 3. Een offerte of aanbieding vervalt indien het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.
 4. Opdrachtnemer kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 5. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
 6. Het aanbod vermeldt indien mogelijk het tijdstip waarop met het werk kan worden begonnen.
 7. De overeenkomst komt tot stand door het bericht van aanvaarding van het aanbod door de opdrachtgever.
 8. De overeenkomst wordt tevens geacht te zijn tot stand gekomen op het tijdstip dat opdrachtnemer een aanvang heeft genomen met de werkzaamheden.
 9. Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is opdrachtnemer daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij opdrachtnemer deze schriftelijk heeft aanvaard.
 10. Een samengestelde prijsopgave verplicht opdrachtnemer niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten c.q. orders.

 

ARTIKEL 4 – RECHTEN VAN INTELLECTUELE EIGENDOM

 1. Tenzij anders is overeengekomen, behoudt opdrachtnemer de auteursrechten en alle rechten van industriële eigendom op de door hem gedane aanbiedingen, verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, (proef)modellen, programmatuur enz.
 2. De rechten op de in lid 1 genoemde gegevens blijven eigendom van opdrachtnemer ongeacht of aan opdrachtgever voor de vervaardiging ervan kosten in rekening zijn gebracht. Deze gegevens mogen zonder uitdrukkelijke toestemming van opdrachtnemer niet gekopieerd, gebruikt of aan derden getoond worden. Bij overtreding van deze bepaling is opdrachtgever aan opdrachtnemer een boete verschuldigd van Euro 25.000. Deze boete kan naast schadevergoeding op grond van de wet worden gevorderd.
 3. Opdrachtgever moet de aan hem verstrekte gegevens als bedoeld in lid 1 op eerste verzoek binnen de door opdrachtnemer gestelde termijn retourneren. Bij overtreding van deze bepaling is opdrachtgever aan opdrachtnemer een boete verschuldigd van Euro 1.000 per dag. Deze boete kan naast schadevergoeding op grond van de wet worden gevorderd.

 

ARTIKEL 5– UITVOERING EN WIJZIGING

 1. Opdrachtnemer is in geval wij de opdrachtgever ter zake hebben gewaarschuwd en desalniettemin de opdrachtgever uitvoering der betreffende werkzaamheden op een ondeugdelijke ondergrond resp. volgens een ondeugdelijke werkwijze resp. onder ondeugdelijke omstandigheden heeft verlangd, niet aansprakelijk voor door opdrachtnemer uitgevoerd werk.
 2. Opdrachtnemer heeft het recht werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 3. Opdrachtnemer is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.
 4. Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan de opdrachtnemer de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
 5. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van de opdrachtgever, van de bevoegde instanties et cetera, wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit ook consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd. Daardoor kan het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. Opdrachtnemer zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de overeenkomst kan voorts de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De opdrachtgever aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.
 6. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is opdrachtnemer gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat daarvoor schriftelijk akkoord is gegeven door de binnen opdrachtnemer bevoegde persoon en de opdrachtgever akkoord is gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het alsdan te bepalen tijdstip waarop daaraan uitvoering gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert geen wanprestatie van opdrachtnemer op en is voor de opdrachtgever evenmin grond om de overeenkomst op te zeggen.
 7. Opdrachtnemer kan niet eerder gehouden worden met de uitvoering van het werk aan te vangen, dan nadat alle daarvoor noodzakelijke gegevens in zijn bezit zijn en hij de bedongen (termijn) betaling heeft ontvangen.

 

ARTIKEL 6– PRIJZEN

 1. Alle prijzen zijn exclusief BTW, enige andere belastingen, heffingen en rechten van overheidswege, emballage, transport, reis- en verblijfkosten.
 2. Kostenbegrotingen, plannen, ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen etc. brengt opdrachtnemer niet afzonderlijk in rekening indien opdrachtnemer op grond daarvan een opdracht wordt verleend.
 3. In het geval ons géén opdracht wordt verleend is opdrachtnemer gerechtigd de kosten van het maken van begrotingen, plannen, ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, etc. in rekening te brengen.
 4. Indien na het aanvaarden der opdracht de materiaalprijzen, de prijzen van hulpmateriaal en grondstoffen zoals elektriciteit, de prijzen van onderdelen welke opdrachtnemer van derden betrekt, lonen en salarissen, sociale lasten, overheidslasten, omzetbelasting, vrachten en assurantiepremies, een verhoging ondergaan, waaronder begrepen prijsverhogingen door koersverschillen in valuta waarin opdrachtnemer zijn materialen koopt dan wel de door opdrachtnemer te gebruiken materialen worden gekocht of indien door wijziging van een of meer der genoemde factoren de opslagen van opdrachtnemer veranderen, ook al geschiedt dit ten gevolge van reeds bij het aanvaarden der opdracht te voorziene omstandigheden, is opdrachtnemer gerechtigd de bij de aanvaarding der opdracht overeengekomen prijs met inachtneming der eventueel ter zake bestaande wettelijke bepalingen dienovereenkomstig te verhogen.
 5. De in dit artikel genoemde prijsverhogingen zullen deel uitmaken van de bedongen prijs; de verhogingen dienen door de opdrachtgever onder dezelfde voorwaarden te worden voldaan als de aanvankelijk overeengekomen prijs.

 

ARTIKEL 7– EIGENSCHAPPEN VAN HET GELEVERDE

 1. De door opdrachtnemer gebruikte c.q. gehanteerde bouwstoffen/constructies voldoen aan de daaraan binnen Nederland te stellen wettelijke vereisten, tenzij contractueel uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen.
 2. De door opdrachtnemer gebruikte c.q. gehanteerde bouwstoffen/constructies zijn afgestemd op gebruik binnen Nederland en de binnen Nederland gebruikelijk voorkomende klimatologische, geologische en andere omstandigheden die van invloed kunnen zijn op de gebruikte bouwstoffen/constructies, tenzij contractueel uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen.
 3. Opdrachtnemer stelt de opdrachtgever in de gelegenheid bouwstoffen/constructies te keuren op geschiktheid en dan met name, doch niet uitsluitend bij gebruik buiten Nederland. Opdrachtnemer is bevoegd bij de keuring aanwezig te zijn of zich te doen vertegenwoordigen.
 4. De opdrachtgever is bevoegd bouwstoffen/constructies door derden te laten onderzoeken. De daaraan verbonden kosten komen voor zijn rekening.
 5. Zowel de opdrachtgever als opdrachtnemer kunnen ingeval van afkeuring van bouwstoffen vorderen dat een in onderling overleg getrokken, door beiden gewaarmerkt verzegeld monster wordt bewaard.
 1. De uit het werk komende bouwstoffen, waarvan de opdrachtgever heeft verklaard dat hij ze wenst te behouden, dienen door hem van het werk te worden verwijderd. Alle andere bouwstoffen worden door opdrachtnemer afgevoerd, onverminderd de aansprakelijkheid van de opdrachtgever op grond van artikel 8.
 2. Door de opdrachtgever ter beschikking gestelde bouwstoffen worden geacht te zijn goedgekeurd.
 3. Voor de aangevoerde bouwstoffen draagt de opdrachtgever het risico van verlies en/of beschadiging vanaf het moment waarop zij op het werk zijn aangevoerd gedurende de tijd dat deze daar buiten de normale werktijden onder toezicht van de opdrachtgever verblijven.

 

ARTIKEL 8 – VERPLICHTINGEN VAN DE OPDRACHTGEVER

 1. Indien op detailtekeningen opmerkingen staan als maten in het werk te controleren of dergelijke, neemt opdrachtnemer aan dat deze maten door de opdrachtgever zijn gecontroleerd en juist bevonden. Bovendien zal de opdrachtgever binnen acht dagen na het geven van de opdracht een leveringsschema verstrekken, aangeven de op welke data de verschillende onderdelen moeten worden geleverd c.q. het werk moet worden aangevangen en opgeleverd.
 2. Indien het leveringsschema c.q. de planning niet kan worden aangepast aan de productie van opdrachtnemer, heeft opdrachtnemer het recht nadere voorwaarden te stellen of de opdracht geheel of gedeeltelijk te herroepen.
 3. De opdrachtgever zorgt voor de voor het werk benodigde goedkeuringen zoals vergunningen, ontheffingen en beschikkingen, alsmede de overige voor het werk te verschaffen gegevens.
 4. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de door of namens hem gemaakte tekeningen en berekeningen en voor de functionele geschiktheid van door of namens hem voorgeschreven materialen.
 5. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor elke aanspraak van derden met betrekking tot het gebruik van door of namens opdrachtgever verstrekte tekeningen, berekeningen, monsters, modellen en dergelijke.
 6. De opdrachtgever dient er voor te zorgen dat door derde(n) uit te voeren werkzaamheden en/of leveringen die niet tot het werk van opdrachtnemer behoren zodanig en zo tijdig worden verricht dat de uitvoering van de werkzaamheden van opdrachtnemer daarvan geen vertraging ondervindt. Indien niettemin vertraging ontstaat dient de opdrachtgever opdrachtnemer daarvan tijdig in kennis te stellen.
 7. Indien de aanvang van het werk van opdrachtnemer wordt vertraagd door niet aan opdrachtnemer te wijten omstandigheden moet de opdrachtgever aan opdrachtnemer de daarmede verband houdende schade en kosten vergoeden en heeft opdrachtnemer het recht op verschuiving van de opleveringsdatum, ook als opdrachtnemer daarom niet vraagt.
 8. De opdrachtgever draagt het risico van schade veroorzaakt door gebreken in materialen, hulpmiddelen en voorzieningen die door hem ter beschikking zijn gesteld dan wel zijn verlangd.
 9. Indien door opdrachtnemer hulp of bijstand van welke aard ook wordt verleend, geschiedt zulks buiten verantwoordelijkheid van opdrachtnemer en voor rekening en risico van de opdrachtgever.
 10. De opdrachtgever verzekert het werk vanaf de aanvang van het werk tot en met het einde van de onderhoudstermijn, indien overeengekomen, althans in elk geval tot en met de oplevering, door middel van een CAR-verzekering, tegen alle materiële schade, verlies of vernietiging, door welke oorzaak dan ook, tegen een zodanig bedrag dat uit de schadevergoeding de kosten van opruiming, herstel of vervanging van hetgeen is beschadigd of verloren is gegaan kunnen worden voldaan.
 11. Adviezen, voorzieningen en werkzaamheden van derden, al dan niet volgens gegevens en tekeningen van opdrachtnemer, die van invloed zijn of kunnen zijn op de prestaties van opdrachtnemer zijn voor rekening en risico van de opdrachtgever.
 12. Indien door opdrachtnemer ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, catalogi, maat en/of gewichtsopgaven zijn verstrekt, zijn deze voor opdrachtnemer niet bindend; deze bescheiden blijven eigendom van opdrachtnemer. De opdrachtgever is ervoor aansprakelijk, dat deze bescheiden niet worden gekopieerd, aan derden ter hand worden gesteld of ter inzage gegeven. Indien een opdracht niet wordt verleend, zullen deze bescheiden op verzoek van opdrachtnemer terstond aan opdrachtnemer worden geretourneerd.
 13. De opdrachtgever is jegens opdrachtnemer verplicht om de uitvoering van het werk mogelijk te maken binnen de normale werktijden van opdrachtnemer en onder omstandigheden die voldoen aan de wettelijke veiligheidseisen en andere overheidsvoorschriften.
 14. De opdrachtgever zorgt ervoor dat opdrachtnemer tijdig kan beschikken:
 • over de voor de opzet van het werk benodigde gegevens en goedkeuringen (zoals vergunning, ontheffingen en beschikkingen), zo nodig in overleg met opdrachtnemer;
 • over het gebouw, het terrein of het water waarin of waarop het werk moet worden uitgevoerd;
 • over voldoende gelegenheid voor aanvoer, opslag en/of afvoer van bouwstoffen en hulpmiddelen;
 • over aansluitingsmogelijkheden voor elektrische machines, verlichting, verwarming, gas, perslucht en water.
 1. De benodigde elektriciteit, gas en water zijn voor rekening van de opdrachtgever.
 2. De opdrachtgever dient ervoor te zorgen, dat door anderen uit te voeren werkzaamheden en/of leveringen, die niet tot het werk van opdrachtnemer behoren, zodanig en zo tijdig worden verricht, dat de uitvoering van het werk daarvan geen vertraging ondervindt.
 3. Indien de aanvang en voortgang van het werk wordt vertraagd door omstandigheden waarvoor de opdrachtgever verantwoordelijk is, dient de daaruit voor opdrachtnemer voortvloeiende schade door de opdrachtgever te worden vergoed.
 4. De opdrachtgever staat opdrachtnemer toe naamsaanduidingen en reclame op het werkterrein of op het werk aan te brengen.

 

 ARTIKEL 9 – AANSPRAKELIJKHEID VAN DE OPDRACHTGEVER

 1. De opdrachtgever draagt het risico voor schade veroorzaakt door fouten of gebreken in de door hem verstrekte tekeningen, berekeningen, constructies, bestekken, uitvoeringvoorschriften en werkwijzen, waaronder begrepen de invloed die daarop door de bodemgesteldheid wordt uitgeoefend.
 2. Indien bouwstoffen of hulpmiddelen, die de opdrachtgever ter beschikking heeft gesteld, dan wel door hem zijn voorgeschreven, gebreken mochten hebben, is de opdrachtgever aansprakelijk voor de daardoor veroorzaakte schade.
 3. De gevolgen van de naleving van wettelijke voorschriften of beschikkingen van overheidswege die na de dag van de offerte in werking treden, komen voor rekening van de opdrachtgever.
 4. De opdrachtgever is aansprakelijk voor schade aan het werk als gevolg van door hem of in zijn opdracht door derden uitgevoerde werkzaamheden of verrichte leveringen, alsmede voor schade die te wijten is aan onrechtmatige daden van nevenaannemers en hun hulppersonen.
 5. Indien na de totstandkoming van de overeenkomst blijkt dat het bouwterrein verontreinigd is of uit het werk komende bouwstoffen verontreinigd zijn, of er niet door de opdrachtgever gemelde kabels en leidingen aanwezig blijken te zijn, is de opdrachtgever aansprakelijk voor de daaruit voor de uitvoering van het werk voortvloeiende gevolgen.
 6. De opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor alle aanspraken van derden ter zake van schaden die krachtens deze voorwaarden voor rekening van de opdrachtgever blijven.

 

ARTIKEL 10 – OPSCHORTING, ONTBINDING EN TUSSENTIJDSE OPZEGGING

 1. Opdrachtnemer is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:
 • de opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;
 • na het sluiten van de overeenkomst opdrachtnemer ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen;
 • de opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
 • Indien door de vertraging aan de zijde van de opdrachtgever niet langer van opdrachtnemer kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen, is opdrachtnemer gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.
 1. Voorts is opdrachtnemer bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van opdrachtnemer kan worden gevergd.
 2. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van opdrachtnemer op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien opdrachtnemer de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
 3. Indien opdrachtnemer tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.
 4. Indien de ontbinding aan de opdrachtgever toerekenbaar is, is opdrachtnemer gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.
 5. Indien de opdrachtgever zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is opdrachtnemer gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de opdrachtgever, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.
 6. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door opdrachtnemer, zal opdrachtnemer in overleg met de opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan de opdrachtgever toerekenbaar is. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor opdrachtnemer extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan de opdrachtgever in rekening gebracht. De opdrachtgever is gehouden deze kosten binnen de daarvoor genoemde termijn te voldoen, tenzij opdrachtnemer anders aangeeft.
 7. In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surseance van betaling of faillissement, van beslaglegging – indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven – ten laste van de opdrachtgever, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het opdrachtnemer vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen dan wel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van opdrachtnemer op de opdrachtgever zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.
 8. Indien de opdrachtgever een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerdert met de eventuele aan- afvoeren afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.

 

ARTIKEL 11 – UITVOERINGSDUUR, UITSTEL OPLEVERING

 1. Indien er in de offerte een termijn staat vermeld waarbinnen het werk zal worden opgeleverd, zal deze nimmer gelden als fatale termijn. Bij overschrijving van deze levertijd zal opdrachtnemer in overleg treden met de opdrachtgever.
 1. De termijn binnen welke het werk moet worden opgeleverd kan in de overeenkomst worden uitgedrukt, hetzij in werkbare dagen, weken of maanden, hetzij door een bepaalde dag te noemen.
 1. Indien een termijn is uitgedrukt in een aantal werkbare dagen worden werkdagen respectievelijk halve werkdagen als onwerkbaar beschouwd, wanneer door omstandigheden die ons niet te wijten zijn gedurende vijf uren respectievelijk tenminste twee uren door het grootste deel van de werknemers of machines niet kan worden gewerkt.
 2. Als de oplevering van een werk zou moeten geschieden op een dag die geen werkdag is, geldt de eerstvolgende werkdag als de overeengekomen dag van oplevering.
 3. De termijn binnen welke het werk moet worden opgeleverd kan door de opdrachtgever in overleg met opdrachtnemer worden verlengd.
 4. Indien door overmacht, door voor rekening van de opdrachtgever komende omstandigheden, of door het door of namens de opdrachtgever aanbrengen van bestek wijzigingen dan wel van wijzigingen in de uitvoering van het werk de uitvoering van de werkzaamheden wordt vertraagd kan van opdrachtnemer niet gevergd worden dat het werk binnen de overeengekomen termijn wordt opgeleverd en heeft opdrachtnemer recht op termijnverlenging, ook als daarom niet wordt gevraagd.

 

ARTIKEL 12 – OVERMACHT

 1. Indien ten gevolge van of in verband met oorlog, gehele of gedeeltelijke mobilisatie, oproer, onlusten, blokkade, verkeersbelemmeringen, algemene of partiële werkstaking, uitsluiting, gedwongen stilstand, brand, watersnood en/of abnormale waterstand, epidemie, ziekte van personeel, directe of indirecte stagnatie in het bedrijf van opdrachtnemer ontstaat, of indien door vandalisme, bezetting (ook door krakers), atoomkernreacties, milieuramp, milieuverontreiniging i.p.v. het Pagina 2 van 2 uit te voeren werk en met de gezondheid van personen bedreigende gevolgen, acties van maatschappelijke groeperingen, in- of uitvoerverbod, sneeuw-, en/of ijsbelemmering of door enige andere oorzaak buiten schuld van opdrachtnemer, de benodigde grondstoffen, hulpmaterialen of onderdelen welke opdrachtnemer van derden betrekt, opdrachtnemer niet resp. niet tijdig kunnen bereiken, en/of de werknemers van opdrachtnemer het bouwobject niet kunnen bereiken of aldaar verblijven, heeft opdrachtnemer het recht de levering der materialen en/of de uitvoering van het werk op te schorten zolang deze stagnatie of verhindering aanhoudt.
 2. Indien deze stagnatie of verhindering langer dan negentig dagen heeft geduurd, hebben beide partijen het recht, de overeenkomst, mits zulks schriftelijk binnen veertien dagen geschiedt, te annuleren voor zover het betreft het nog niet geleverde c.q. uitgevoerde gedeelte. Bij zodanige annulering, onverschillig welke partij zich hiervan bedient, zijn wij niet gehouden enige vergoeding ter zake te verlenen.
 3. Voor zoveel opdrachtnemer ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is opdrachtnemer gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

 

ARTIKEL 13 – AANSPRAKELIJKHEID

 1. Indien opdrachtnemer aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
 2. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat opdrachtnemer is uitgegaan van door of namens de opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
 3. Indien opdrachtnemer aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van opdrachtnemer beperkt tot maximaal de aanneemsom/ factuurwaarde van de overeenkomst, althans tot dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 4. De aansprakelijkheid van opdrachtnemer is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.
 5. De aansprakelijkheid voor schade aan opdrachtgevers uit landen waarin de verzekeraar van opdrachtnemer geen dekking biedt, waaronder doch niet uitsluitend de Verenigde Staten van Amerika en Canada, is uitdrukkelijk beperkt tot hetgeen onder lid 3 staat vermeld. Opdrachtnemer is in een dergelijk geval gehouden zich zelf ter zake op een adequate wijze te verzekeren.
 6. Opdrachtnemer is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.
 7. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van opdrachtnemer aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan opdrachtnemer toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
 8. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 9. In de voorgaande leden vermelde beperkingen gelden niet indien de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van opdrachtnemer of zijn leidinggevende ondergeschikten.
 10. Elke aanspraak op vergoeding of herstel van voor respectievelijk na de oplevering geleden schade vervalt, indien deze aanspraak niet uiterlijk op de dag van de oplevering respectievelijk op de dag dat de garantie periode afloopt kenbaar is gemaakt.
 11. De rechtsverordening tot schadevergoeding of tot herstel van de opdrachtgever jegens opdrachtnemer op grond van deze voorwaarden, verjaart na verloop van één jaar nadat de opdrachtgever ter zake heeft geprotesteerd.

 

ARTIKEL 14 – GOEDERENINSPECTIE VOOR VERZENDING EN RISICO-OVERGANG

 1. Indien partijen zijn overeengekomen dat de opdrachtgever gerechtigd is de goederen voor verzending te inspecteren, dan dient opdrachtnemer binnen een redelijke termijn voor de verzending de koper ervan op de hoogte te stellen dat de goederen gereed zijn voor inspectie op de afgesproken plaats.
 2. Bij koop vindt levering plaats af fabriek, “ex works”, conform Incoterms 2000; het risico van de zaak gaat over op het moment dat verkoper deze ter beschikking stelt aan koper.
 3. Ook in geval opdrachtnemer de verkochte zaak installeert en/of monteert gaat het risico van de zaak over op het moment dat opdrachtnemer de zaken ter beschikking stelt aan opdrachtgever in het bedrijfspand van opdrachtgever of op een andere overeengekomen plaats.

 

 ARTIKEL 15 – VRIJWARING

 1. De opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor alle aanspraken van derden, welke direct of indirect, middellijk of onmiddellijk met de uitvoering van de overeenkomst samenhangen of uit de wet voortvloeien.
 2. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor alle aanspraken van derden wegens productenaansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een product dat door opdrachtgever aan een derde is geleverd en dat (mede) bestond uit door opdrachtnemer geleverde producten en/of materialen.
 3. Indien opdrachtnemer uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de opdrachtgever gehouden opdrachtnemer zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is opdrachtnemer, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van opdrachtnemer en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de opdrachtgever.

 

ARTIKEL 16 – OPLEVERING

 1. Levertijden gelden nimmer als fatale termijnen. Bij overschrijding van de levertijd c.q. de opleveringstermijn, dient de opdrachtgever ons schriftelijk in gebreke te stellen en opdrachtnemer een laatste, redelijke, termijn te geven.
 2. Het werk wordt als opgeleverd beschouwd:
 • hetzij wanneer opdrachtnemer aan de opdrachtgever kennis heeft gegeven dat het werk voltooid is en de opdrachtgever het werk heeft goedgekeurd, dan wel aanvaard.
 • hetzij wanneer uiterlijk acht dagen zijn verstreken nadat opdrachtnemer schriftelijk aan de opdrachtgever heeft verklaard dat daadwerkelijk voltooid is en de opdrachtgever heeft nagelaten het werk binnen die termijn goed te keuren dan wel te aanvaarden.
 • hetzij wanneer de opdrachtgever het werk (vroegtijdig) in gebruik neemt, met dien verstande dat door (vroegtijdige) ingebruikneming van een gedeelte van het werk, dat gedeelte als opgeleverd wordt beschouwd.
 1. De oplevering ontslaat opdrachtnemer van alle aansprakelijkheid voor gebreken die de opdrachtgever op dat tijdstip redelijkerwijs had moeten ontdekken.
 2. Als gevolg van de oplevering gaat het risico voor het werk over van opdrachtnemer naar de opdrachtgever.

 

ARTIKEL 17 – MEER- EN MINDERWERK

 1. Verrekening van meer- en minderwerk vindt plaats:
 • ingeval van wijzigingen in de overeenkomst dan wel de voorwaarden van uitvoering;
 • ingeval van afwijkingen van de bedragen van de stelposten;
 • ingeval van afwijkingen van verrekenbare hoeveelheden;
 • in de gevallen als bedoeld in artikel 5, artikel 10 en artikel 12 lid 3.
 1. Indien bij de eindafrekening van het werk blijkt dat het totaalbedrag van het minder werk het totaalbedrag van het meerwerk overtreft, heeft opdrachtnemer recht op een bedrag gelijk aan 10% van het verschil van die totalen.
 2. Wijzigingen in de overeenkomst dan wel de voorwaarden van uitvoering zullen schriftelijk worden overeengekomen. Het gemis van een schriftelijke opdracht laat de aanspraken van opdrachtnemer en van de opdrachtgever op verrekening van meer en minder werk onverlet. Bij gebreke van een schriftelijke opdracht rust het bewijs van de wijziging op degene die de aanspraak maakt.
 3. Stelposten zijn in de overeenkomst genoemde bedragen, die in de aannemingssom zijn begrepen en die bestemd zijn voor hetzij
 • het aanschaffen van bouwstoffen, hetzij
 • het aanschaffen van bouwstoffen en het verwerken daarvan, hetzij
 • het verrichten van werkzaamheden, welke op de dag van de overeenkomst onvoldoende nauwkeurig zijn bepaald en welke door de opdrachtgever nader moet worden ingevuld. Ten aanzien van iedere stelpost wordt in de overeenkomst vermeld waarop deze betrekking heeft.
 1. Bij de ten laste van stelposten te brengen uitgaven wordt gerekend met de aan opdrachtnemer berekende prijzen respectievelijk de door hem gemaakte kosten, te verhogen met een aannemersvergoeding van 10%.
 2. Indien een stelpost uitsluitend betrekking heeft op het aanschaffen van bouwstoffen, zijn de kosten van het verwerken daarvan in de aannemingssom begrepen en worden deze niet afzonderlijk verrekend. Deze kosten zullen echter worden verrekend voor zover zij door de invulling die aan de stelpost wordt gegeven hoger zijn dan die waarmee opdrachtnemer redelijkerwijs rekening heeft moeten houden.
 3. Indien een stelpost betrekking heeft op het aanschaffen van bouwstoffen en het verwerken daarvan, zijn de kosten van verwerking niet in de aannemingssom begrepen en worden deze afzonderlijk ten laste van de stelpost verrekend.
 4. Indien in de overeenkomst verrekenbare hoeveelheden zijn opgenomen, en deze hoeveelheden te hoog of te laag blijken te zijn om het werk tot stand te brengen, zal verrekening plaatsvinden van de uit die afwijking voortvloeiende meer of minder kosten.

 

ARTIKEL 18 – EINDAFREKENING

 1. Voor de (op)levering dient opdrachtnemer de eindafrekening in.
 2. De eindafrekening biedt een volledig overzicht van al hetgeen partijen over en weer ingevolge de overeenkomst verschuldigd zijn en waren. In de eindafrekening wordt daartoe onder meer opgenomen:
 • de aannemingssom;
 • een specificatie van het meer en minder werk;
 • een specificatie van al hetgeen partijen overigens op grond van de overeenkomst van elkaar te vorderen hebben en hadden.
 1. Het bedrag van de eindafrekening wordt gevormd door op het saldo, voortvloeiend uit het in het vorig lid bedoelde overzicht, hetgeen reeds is betaald in mindering te brengen. De berekening van de door de opdrachtgever aan opdrachtnemer te vergoeden omzetbelasting geschiedt afzonderlijk.
 2. Opdrachtnemer is bevoegd het bedrag op de eindafrekening op de factuur te verhogen met een kredietbeperkingstoeslag van maximaal 2%. De toeslag wordt verschuldigd indien en voor zover de betaling plaatsvindt na de in het vijfde lid aangegeven vervaldag.
 3. Betaling van het aan opdrachtnemer verschuldigde bedrag van de eindafrekening dient plaats te vinden uiterlijk één dag na de dag waarop opdrachtnemer de eindafrekening heeft ingediend, tenzij anders overeengekomen.

 

ARTIKEL 19 – BETALING

 1. Indien betaling in termijnen is overeengekomen, zendt opdrachtnemer telkens bij of na het verschijnen van een betalingstermijn de desbetreffende termijnfactuur aan de opdrachtgever toe. De door de opdrachtgever aan opdrachtnemer verschuldigde omzetbelasting wordt afzonderlijk vermeld.
 2. Opdrachtnemer is bevoegd het bedrag van een termijn op de factuur te verhogen met een kredietbeperkingstoeslag van maximaal 2%. De toeslag wordt verschuldigd indien betaling plaatsvindt na de in het derde lid aangegeven vervaldag.
 3. Betaling van een termijn dient plaats te vinden uiterlijk één dag na de dag waarop opdrachtnemer de termijnfactuur aan de opdrachtgever heeft toegezonden, tenzij anders overeengekomen.
 4. Kortingen onder welke benaming ook, mogen nimmer in mindering worden gebracht.
 5. De opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan opdrachtnemer verschuldigde, noch is het de opdrachtgever toegestaan dat hij enige betalingsverplichting jegens opdrachtnemer opschort.
 6. Indien voor het vaststellen van betalingstermijnen eenheidsprijzen gelden, zullen deze globaal zijn en dienen ter bepaling van tussentijdse betalingsverplichtingen. Deze eenheidsprijzen gelden nimmer voor het berekenen van de kosten voor eventueel meer- en/of minderwerk dan wel voor het vaststellen van prijzen voor andere werken.
 7. Indien de opdrachtgever de goederen niet op in het leveringsschema c.q. planning gestelde data kan of wil ontvangen of indien hij in gebreke is gebleven tijdig een leveringsschema c.q. planning te verstrekken, komen de daardoor noodzakelijk geworden kosten van opslag voor rekening van de opdrachtgever, terwijl wij de betaling van de opgeslagen goederen kunnen vorderen.
 8. Bij de vaststelling der tussentijdse betalingsverplichtingen kan naar verhouding rekening worden gehouden met genoemde prijsverhogingen.
 9. Indien enige betaling niet tijdig is geschied, wordt de opdrachtgever geacht van rechtswege in gebreke te zijn zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling noodzakelijk zal zijn, onverminderd ons recht van opschorting van onze verplichtingen bij niet-tijdige betaling van termijnen.
 10. Indien gedurende het op grond van het vorige lid stilliggen van het werk schade ontstaat, komt deze niet voor rekening van opdrachtnemer.
 11. Bij overschrijding der betalingstermijn verbeurt de opdrachtgever een vertragingsrente van anderhalf (1,5) procent voor elke maand (een gedeelte van een maand daarbij voor een volle maand te rekenen) over het niet tijdig betaalde bedrag. Voor rekening van de opdrachtgever zijn voorts alle kosten van inning der niet-tijdig betaalde bedragen, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke. De buitengerechtelijke kosten bedragen tenminste 15% van het niet tijdig betaalde bedrag, met een minimum van € 250,–.
 12. Voor zover opdrachtnemer voor inning van bedrag en rechtskundige hulp nodig hebben en de kosten daarvan meer bedragen dan genoemde 15%, is de opdrachtgever ook dat meerdere verschuldigd.
 13. De volledige prijs zal geheel en onmiddellijk zonder voorafgaande in gebreke stelling opeisbaar zijn in de volgende gevallen:
 1. indien de opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, indien hij surseance van betaling aanvraagt, dan wel een aanvraag tot zijn onder curatelestelling is aanhangig gemaakt;
 2. enig beslag op roerende en/of onroerende zaken, vorderingen of andere bezittingen van de opdrachtgever wordt gelegd;
 3. bij overlijden van de opdrachtgever of indien zijn voornemen tot het metterwoon verlaten van Nederland blijkt;
 4. indien de opdrachtgever een vennootschap onder firma, een commanditaire vennootschap, een besloten vennootschap of een naamloze vennootschap is, dezelve in liquidatie treedt, wordt ontbonden of een andere vennoot c.q. bestuurder verkrijgt, dan wel een vennoot of bestuurder uit- resp. aftreedt.
 1. Zolang geen volledige betaling van enige deel- of eindfactuur eventueel inclusief vertragingsrente en buitengerechtelijke kosten, heeft plaatsgevonden, blijven geleverde materialen eigendom van opdrachtnemer.
 2. Een betaling door de opdrachtgever strekt eerst tot voldoening van de verschuldigde vertragingsrente en vervolgens tot voldoening van de op de vordering vallende buitengerechtelijke kosten. Daarnaast strekken betalingen tot mindering op de hoofdsom.

 

 ARTIKEL 20 – EIGENDOMSVOORBEHOUD

 1. Alle door opdrachtnemer in het kader van de overeenkomst geleverde zaken blijven eigendom van opdrachtnemer tot dat de opdrachtgever alle verplichtingen uit de met opdrachtnemer gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.
 2. Door opdrachtnemer geleverde zaken, die ingevolge lid 1. onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen niet worden doorverkocht en mogen nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De opdrachtgever is niet bevoegd om de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.
 3. De opdrachtgever dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van opdrachtnemer veilig te stellen.
 4. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de opdrachtgever verplicht om opdrachtnemer daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.
 5. De opdrachtgever verplicht zich om de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan opdrachtnemer ter inzage te geven. Bij een eventuele uitkering van de verzekering is opdrachtnemer gerechtigd tot deze penningen. Voor zoveel als nodig verbindt de opdrachtgever zich er jegens opdrachtnemer bij voorbaat toe om zijn medewerking te verlenen aan al hetgeen dat in dat kader nodig of wenselijk mocht (blijken) te zijn.
 6. Voor het geval opdrachtnemer zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de opdrachtgever bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan opdrachtnemer en door opdrachtnemer aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van opdrachtnemer zich bevinden en die zaken terug te nemen.

 

ARTIKEL 21 – GARANTIES, ONDERZOEK EN RECLAMES

 1. De door opdrachtnemer uit te voeren werken c.q. te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van uitvoering c.q. levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik in Nederland zijn bestemd. De in dit artikel genoemde garantie is van toepassing op werkzaamheden c.q. zaken die bestemd zijn voor het gebruik binnen Nederland. Bij gebruik buiten Nederland dient de opdrachtnemer zelf te verifiëren of het gebruik daarvan geschikt is voor het gebruik aldaar en voldoen aan de voorwaarden die daaraan gesteld worden.
 2. De in lid 1 van dit artikel genoemde garantie geldt voor een periode van zes (6) maanden na uitvoering van het werk c.q. levering, tenzij uit de aard van het geleverde anders voortvloeit of partijen anders zijn overeengekomen.
 3. Indien de door opdrachtnemer verstrekte garantie een zaak betreft die door een derde werd geproduceerd, dan is de garantie beperkt tot die, die door de producent van de zaak ervoor wordt verstrekt, tenzij anders wordt vermeld.
 4. Indien de opdrachtgever opdrachtnemer materiaal voor verwerking beschikbaar stelt, geldt de garantie uitsluitend de deugdelijkheid van de daaraan door opdrachtnemer verrichte werkzaamheden.
 5. Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan of gebruik na de houdbaarheidsdatum, onjuiste opslag of onderhoud daaraan door de opdrachtgever en / of door derden wanneer, zonder schriftelijke toestemming van opdrachtnemer, de opdrachtgever of derden aan de zaak wijzigingen hebben aangebracht dan wel hebben getracht aan te brengen, daaraan andere zaken werden bevestigd die daaraan niet bevestigd dienen te worden of indien deze werden ver- of bewerkt op een andere dan de voorgeschreven wijze. De opdrachtgever komt evenmin aanspraak op garantie toe indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar opdrachtnemer geen invloed op kan uitoefenen, daaronder begrepen weersomstandigheden (zoals bijvoorbeeld doch niet uitsluitend, extreme neerslag of temperaturen) geologische omstandigheden et cetera. Voorts komt opdrachtgever geen aanspraak op garantie toe voor optredende corrosie, indien geen voorgeschreven extra conserverende maatregelen zijn getroffen met het oog op het voorgenomen gebruik. Geen garantie wordt gegeven voor optredende corrosie bij gebruik in de dierenhouderij. Van vorenstaande kan uitsluitend contractueel worden afgeweken.
 6. De garantieverplichtingen vervallen door elke niet, niet tijdige of niet volledige betaling door de opdrachtgever. Nakoming door opdrachtnemer van de garantiebepalingen kan eerst worden gevorderd nadat de opdrachtgever volledig aan zijn betalingsverplichting, ook van vertragingsrente en buitengerechtelijke kosten, zal hebben voldaan.
 7. De opdrachtgever is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de zaken hem ter beschikking worden gesteld respectievelijk de desbetreffende werkzaamheden zijn uitgevoerd. Daarbij behoort de opdrachtgever te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen. Eventuele zichtbare gebreken dienen binnen zeven dagen na levering schriftelijk aan opdrachtnemer te worden gemeld. Eventuele niet zichtbare gebreken dienen terstond, doch in ieder geval uiterlijk binnen veertien dagen, na ontdekking daarvan, schriftelijk aan opdrachtnemer te worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat opdrachtnemer in staat is adequaat te reageren. De opdrachtgever dient opdrachtnemer in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.
 8. Indien de opdrachtgever tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De opdrachtgever blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de overigens bestelde zaken.
 9. Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de opdrachtgever geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.
 10. Indien vaststaat dat een zaak gebrekkig is en dienaangaande tijdig is gereclameerd, dan zal opdrachtnemer de gebrekkige zaak binnen redelijke termijn na retourontvangst daarvan dan wel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door de opdrachtgever, ter keuze van opdrachtnemer, vervangen of zorgdragen voor herstel daarvan dan wel vervangende vergoeding daarvoor aan de opdrachtgever voldoen. In geval van vervanging is de opdrachtgever gehouden om de vervangen zaak Franco aan opdrachtnemer te retourneren en de eigendom daarover aan opdrachtnemer te verschaffen, tenzij opdrachtnemer anders aangeeft. Demontage en montage en de eventueel gemaakte reis- en verblijfkosten komen voor rekening van opdrachtgever. De garantie bevat geen verplichting tot vergoeding van (gevolg)schade, welke door her levering, herstel of anderszins voor de opdrachtgever mocht ontstaan. Voor gevolgschade is opdrachtnemer nimmer aansprakelijk.
 11. Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van opdrachtnemer daardoor gevallen, integraal voor rekening van de opdrachtgever.
 12. Na verloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijdkosten, aan de opdrachtgever in rekening gebracht worden.
 13. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens opdrachtnemer en de door opdrachtnemer bij de uitvoering van een overeenkomst betrokken derden, één jaar.

 

ARTIKEL 22 – TOEPASSELIJK RECHT

Op de overeenkomst en op alle overeenkomsten die daaruit voortvloeien is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Het Weens koopverdrag (C.I.S.G.) is niet van toepassing, evenmin als enige andere internationale regeling waarvan uitsluiting is toegestaan.

 

ARTIKEL 23 – GESCHILLEN

Geschillen worden beslecht door de Rechtbank, dan wel naar keuze van de opdrachtnemer door de Raad van Arbitrage voor de Bouwbedrijven in Nederland, onverminderd de bevoegdheid van de President van de Rechtbank, rechtdoende in kort geding.

 

ARTIKEL 24 – DIVERSEN

 1. Iedere verwijzing naar handelstermen (zoals EXW, FCA, etc.) wordt geacht te verwijzen naar de INCOTERMS 2000, uitgegeven door de Internationale Kamer van Koophandel.
 2. Opdrachtnemer is gerechtigd de Algemene Voorwaarden te wijzigen. De opdrachtgever zal geacht worden iedere wijziging te hebben geaccepteerd als de opdrachtgever geen schriftelijk bezwaar heeft gemaakt tegen één of meerder wijzigingen binnen vijf (5) werkdagen na kennisgeving door opdrachtnemer van de wijzigingen op de website.
 3. De Algemene Voorwaarden worden door opdrachtnemer op eerste verzoek van opdrachtgever kosteloos toegezonden en zijn daarnaast via internet te raadplegen op www.houseinabox.nl (http://www.houseinabox.nl/algemene-voorwaarden/).
 4. Slechts de Nederlandse tekst van deze Algemene Voorwaarden is bindend voor de partijen. De teksten in een andere taal gesteld zijn enkel vertalingen en hebben als dusdanig geen bindende waarde tussen partijen, waar in geval van betwisting enkel de Nederlandse tekst zal kunnen worden ingeroepen.

Voor meer informatie of een offerte aanvraag

(567) 236 454 12


Huizen aanbod

Beschibare kavels

Voor meer informatie of voor het aanvragen van een offerte bel (561) 987 85 877

Copyright © Wilco webdesign 2015